Aanraden op Facebook

Dialoog

Dialoogmethodiek

De Dag van de Dialoog presenteert een specifieke dialoogmethode waarmee een open gesprek in een kleine kring van 8 tot 10 verschillende mensen mogelijk is.
De deelnemers worden gestimuleerd om gedachten en eigen ervaringen rond een thema dat voor het samenleven in onze stad centraal staat met mekaar te delen. Om een dialooggesprek te kunnen laten slagen, is het van belang dat de deelnemers open staan voor de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. Alleen dán kunnen zij tot nieuwe inzichten komen die tot meer begrip leiden voor mekaars waarden.

Een dialoog is geen debat of een confrontatiegesprek. Een dialoog maakt een ruimte vrij waar mensen die elkaar normaal gezien niet zouden ontmoeten in gesprek kunnen gaan zonder elkaar te veroordelen en in alle openheid. Een dialoogbegeleider neemt hiervoor de leiding van het gesprek in handen en waakt over het principe van de dialoog.

Thema

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema's die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema's die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

  • Thema 2009: Voluit leven in Gent!
  • Thema 2010: Erbij horen
  • Thema 2011: Oog voor je buur(t)

Gespreksregels

De uitgangspunten voor de dialoog, de zogenaamde gespreksregels, zijn:

1.Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen. Vertel op dat moment niet jouw verhaal.
2.Geef niet je mening over hun ervaringen.
3.Stel oordelen uit en onderzoek ze.
4.Wees écht nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. Probeer je open te stellen en tot je door laten dringen wat de ander zegt.
5.Sommige mensen zullen langer tijd nodig hebben om over hun antwoorden na te denken. Sta toe dat mensen zoeken, stotteren of dat het even stil is.
6.Spreek voor jezelf: praat zoveel mogelijk vanuit de ik-positie, vermijd ‘je’ of ‘men’.
7.Vraag bij algemeenheden om concrete voorbeelden en om toelichting als je iets niet begrijpt.
8.Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.

Kernpunten

1. De dialoog is geen discussie
Het gaat niet om discussie over meningsverschillen, noch om het streven naar een gezamenlijk standpunt. De gespreksmethodiek draagt bij tot een sfeer van intimiteit die het mogelijk maakt om openhartig met elkaar te praten. De nadruk ligt op het uitwisselen en het leren kennen van de gedachten en ervaringen van anderen. De bereidheid om naar elkaar te luisteren staat daarom op de eerste plaats. De gespreksdeelnemers komen zo te weten welke waarden en normen anderen hanteren in hun dagelijkse leven en hoe mensen naar onze samenleving kijken.

2. Wij staan centraal
Er wordt niet bedacht wat een ander, of bijvoorbeeld de overheid zou moeten doen. Centraal staan voor een keer de individuen rond de tafel met hun eigen visie, maar ook met hun eigen verantwoordelijkheid. Kan ik in een kleine beschermde kring in alle openheid met onbekenden in gesprek gaan? Kan ik mezelf openstellen voor de verschillen in waarden en normen waarmee ik geconfronteerd wordt? Wat betekent tolerantie voor mij? Wat doe ik zelf om mijn droom-Gent te verwezenlijken?

3. Er moet niets
Wij moeten geen gemeenschappelijke visie op het samenleven ontwikkelen, noch de waarden van de ander overnemen. Toch kan de Dag van de Dialoog inspirerend zijn voor nieuw ideeën en initiatieven die de stad Gent en haar inwoners vooruit helpen.

4. De methodiek kan worden toegepast in verschillende verbanden
De afgelopen jaren zijn verschillende ‘specifieke’ dialogen opgezet: binnen kerken, binnen levensbeschouwelijke organisaties (interreligieuze ontmoeting), op scholen (tussen jongeren), ouder-kindgesprekken, enzovoort.