Aanraden op Facebook

Doel en pijlers

Doelstellingen

 • Mensen die elkaar niet gemakkelijk ontmoeten met elkaar in contact brengen.
 • Vooroordelen, abstracte stereotiepen en radicalisering wegwerken, door aandacht te hebben voor concrete ervaringen en persoonlijke verhalen.
 • Geen debat, geen discussie, maar een dialoog op gang trekken. Tijdens een dialoog wordt er met elkaar gedacht, niet tegen elkaar. Luisteren en je open stellen zijn de basisprincipes. De dialoog als werkvorm ingang doen vinden.
 • Werken aan sociale cohesie.
 • De partners bouwen een netwerk op en vormen een platform van organisaties die rondom maatschappelijke issues snel en adequaat een dialoog kunnen realiseren.

De Dag van de Dialoog draagt bij aan het stimuleren van nieuwsgierigheid naar de ander en biedt de gelegenheid elkaar vragen te stellen. De deelnemers aan het gesprek luisteren naar elkaar en proberen begrip op te brengen voor elkaars verhaal over hoe we leven in de stad Gent. Op die manier komen we tot een open en boeiende dialoog, voorbij stereotiepen en misverstanden.

Pijlers

De Dag van de Dialoog als maatschappelijk initiatief berust op 6 pijlers:

 • Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties.
 • Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van ongeveer 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
 • De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek.
 • De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd die door Vormingplus wordt aangeboden.
 • De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 • Een centrale organisator coördineert de Dag van de Dialoog, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Maatschappelijke waarde van dialoog

De maatschappelijke waarde van de Dag van de Dialoog is dat het tijdelijke gemeenschappen creëert waaraan meer en meer behoefte is nu traditionele verbanden vervagen.
Filosoof Jos Kessels zegt hierover:

“Traditionele verbanden zoals kerken, buurten of politieke partijen zijn steeds losser geworden. Vrijheid en autonomie die daarvoor in de plaats zijn gekomen, zetten de sociale cohesie onder druk. Sociale cohesie is niet alleen een kwestie van gedeelde waarden en normen. Het is ook een emotionele kwestie: het gevoel ergens bij te horen. De dialoog geeft dat gevoel. Het is niet voor niets dat in recent onderzoek de dialoog hoog scoort. Voor veel mensen is de dialoog een verrassende ervaring, gewend als ze zijn aan het retorisch geweld van het debat, het cynisme van de media of de oppervlakkigheid van de televisie”.